Pour continuer en français...

Naastbioscooptheater, dans, concerten en tentoonstellingenontwikkelt en dirigeert Jacques Franck projecten die focussen op eendoelpubliekdatgeengemakkelijketoegangheefttotcultuur. MURMUZIEK focustdaaromsinds 2017 op mensen in de gevangenis en biedthenmuzikale workshops aan.

Met zeerbeperktemiddelenmaareenpakcreativiteit en grootaanpassingsvermogenorganiseerdenzewekelijks workshops (van 2017 tot 2019) in de gevangenis van Vorst met vier professionelemuzikanten: Carl Roosens (Les Hommes-Boites), Brune Campos (Marrakech), Damien Magnette (Wild Classical Music Ensemble) en Léo Campbell (Techno Thriller).   

Gedetineerdenwordenactiefbetrokken en aangemoedigd om met de helegroepsamen te werkentijdens het creatieveproces: van het schrijven van de tekstentot de uiteindelijkemuziekopnames. Het trajectdat de gedetineerdensamen met MURMUZIEK doorlopengaatdusveelverder dan de beroepsactiviteiten die wordenaangeboden in de gevangenis

Tijdens de workshops en verschillendeontmoetingen met gedetineerdendoorontpopte MURMUZIEK zichalseenheuscollectiefEen harde kernzetdoor en slaagterin om, ondanks de striktheid van het dagelijksegevangenislevenzichzelfheruit te vinden en samenmuziek te producerenEentwaalftalgedetineerdenontdektenzo hun muzikalekant en produceren nu samen rap, trap en hiphop nummers

De workshopsessieswerdenafgesloten met een concert in de gevangenis. In mei 2019 mochtenenkeleleden van MURMUZIEK zelfs op het podium van BRASS optreden. In februari 2020 vondeentweede concert plaats in het NOVA, ditmaal met vrijeleden die zowel de stukken van MURMUZIEK als hun eigencompositiesvertolkten.  

De productieateliers van ZOROBABEL slotenaanbij MURMUZIEK om video’s te maken over het project. De clips voor de video’swerdenzowelbinnenalsbuiten de gevangenismurengemaakt. De meestopmerkelijkevideois VOTEZ POUR MOI die werdvertoond op internationale filmfestivals (oa in Rotterdam, Wenen en Mexico stad), wat de zichtbaarheid van eenprojectdatsimpelwegontstondtussen vier murenenormversterkte

MURMUZIEK iseeninitiatief van het Centre Culturel Jacques Franck en de Slaj-v. Zewerkensamen met ZOROBABEL en de SMBG/FAMD en wordenondersteunddoor de FederatieWallonië-Brussel en de Administration Générale des Maisons de Justice.  

De Bancamp van MURMUZIEKBancamp van MURMUZIEK

De website van Jacques Franckwebsite van Jacques Franck

De website van Zorobabelwebsite van Zorobabel

MURMUZIEK is op dit moment niet actiefomwille van de covid-19 situatie, maar hooptzosnelmogelijkweer op te starten.